020-331 3440 Ams | 020-889 4021 A'veen info@mastersofhair.nl

TERMS & CONDITIONS

Algemene voorwaarden

1. Definities

– De Kapper: Masters of Hair;
– De Klant: De persoon die de Kapper opdracht heeft gegeven tot een haarbehandeling;
– De Salon: Fysieke locaties waar de Kapper haar werkzaamheden uitvoert;
– Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Masters of Hair en Klant tot stand komt. Iedere overeenkomst dient schriftelijk bevestigd te worden;
– Deskundigen: Speciaal voor de beoordeling van klachten aangewezen personen, met specifieke deskundigheid op het terrein van haarbehandelingen.
– Haarbehandelingen: Alle vormen van haarbehandelingen met uitzondering van kunsthaar of andere vormen van het toepassen van haar derden.

2. Informatie over Masters of Hair

Masters of Hair is gevestigd aan de Buitenveldertselaan 172, Amsterdam en aan Brink 50, Amstelveen. Masters of Hair is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89401840. Heeft u vragen
over onze Algemene Voorwaarden? Dan kunt u ons als volgt bereiken:
– E-mail: info@mastersofhair.nl;
– Telefoon: 020 – 331 3440

3. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden van Masters of Hair zijn van toepassing op iedere aanbieding van, en Overeenkomst met Masters of Hair tussen Masters of Hair en Klant, waarop Masters of Hair deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De Algemene Voorwaarden van Masters of Hair zijn van toepassing ongeacht de Algemene Voorwaarden van welke andere partij dan ook: deze worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Masters of Hair niet van toepassing.

 

2. Indien van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden.

 

3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.

 

4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen Masters of Hair en Klant.

 

4. Aanbod en aanvaarding

1. De overeenkomst tussen de Kapper en de Klant komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding.

 

2. De kapper verbindt zich de met de klant overeengekomen haarbehandeling uit te voeren.

 

3. Het aanbod wordt aangegeven door middel van prijzen weergegeven op de website, Treatwell en in de fysieke locaties van de Kapper.

 

4. Op het moment dat Klant een afspraak maakt met de Kapper op welke wijze dan ook gaat zij akkoord met de weergegeven prijzen en de Algemene Voorwaarden van de Kapper.

 

5. Prijzen

1. De Klant verbindt zich voor de haarbehandeling de afgesproken prijs te betalen.

 

2. De tarieven voor haarbehandelingen worden door de Kapper duidelijk vermeld op een voor de klant zichtbare tarievenlijst (online en in de Salons).

 

3. Tarieven op de website of in de Salon kunnen wijzigen door (onvoorziene) veranderingen, werkzaamheden of prijsstijgingen.

 

6. De behandeling

1. De Kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde haarbehandeling voldoet aan eisen van vakbekwaamheid. Hij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

 

2. De Kapper mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan dat de Klant daartoe in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de Klant die het resultaat van de haarbehandeling kunnen beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor de Klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de Klant vooraf aan te geven. Hierbij valt onder meer te denken aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van doe-hetzelf-producten en/of experimenten met het eigen haar.

 

7. Annulering of verzet afspraak

1. Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd of verzet worden.

 

2. Indien de afspraak binnen deze 24 uur wordt verzet of geannuleerd wordt 50% van de kosten van behandeling en gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht.

 

3. Indien u zonder vermelding van annulering of verzetting van de behandeling niet op komt dagen op het afgesproken behandelmoment, wordt 100% van de kosten van behandeling en gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht.

 

4. Klant wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld door middel van een e-mail.

 

8. Klachtenprocedure

1. Indien de behandeling niet is zoals de Klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten dan kan de Klant een klacht indienen bij de Kapper.

 

2. De Klant dient een klacht binnen één week na de haarbehandeling kenbaar te maken aan de Kapper. Bij kleurbehandelingen en daarmee te vergelijken behandelingen geldt een termijn van 2 weken. Bij een permanentbehandeling geldt een termijn van 3 weken.

 

3. De Kapper maakt uiterlijk binnen 2 dagen na melding van de klacht zijn standpunt dan wel mondeling of schriftelijk kenbaar aan de Klant.

 

9. Overmacht

1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Kapper ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is Kapper niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.

 

2. Kapper heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Kapper behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst aan de Klant te factureren.

 

3. Indien Kapper een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Klant zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

 

10.Wijziging van de algemene voorwaarden

Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de website en de werkwijze van Kapper, behoudt Kapper zich de mogelijkheid voor om onderhavige Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe Algemene Voorwaarden door (online) wijziging aan Klant medegedeeld en gelden ze op elke Overeenkomst die na de wijziging wordt gerealiseerd.

error: Content is protected !!